ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

ภาพรวมสถิติตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย

มูลค่า (บาท)

80,184,259

ปริมาณ (tCO2e)

607,307

ตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 3-7 มิ.ย. 2567

ตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์

03 - 07 มิ.ย. 2567
   แสดง   

บริการของ อบก.