สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาและรับฟังความคิดเห็นและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 01/08/2565

2,392

03/08/2565

            ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกลไกราคาคาร์บอน (Carbon Pricing Instruments: CPIs) มาประยุกต์ใช้ทั้งในระดับนโยบายของประเทศและระดับองค์กร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และเป็นทางเลือกในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเป้าหมายระยะยาวเพื่อนำพาประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของประเทศ ตามลำดับ

            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงกำหนดจัดงานสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. และผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM MEETING และ เพจ Facebook: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก-องค์การมหาชน) ในการนี้ TGO ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ทั้งนี้ TGO ขอเรียนว่า งานสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นตามมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ท่านเท่านั้น และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแสดงภาพผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถิติผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

รูปแบบเข้าร่วมสัมมนา จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ (คน) จำนวนที่สามารถรับเพิ่มได้ (คน)
ปกติ (On-site) 50 เต็ม
ออนไลน์ (Online) 170 ไม่จำกัด

 

หมายเหตุ:       1. การเข้าร่วมสัมมนาฯ ในรูปแบบปกติ ขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ท่านและขอสงวนสิทธิหน่วยงานละ 2 ท่านเท่านั้น โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบปกติเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 

                2. การเข้าร่วมสัมมนาฯ รูปแบบปกติ โปรดแสดงภาพผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

                3. ผู้ร่วมงาน On-line สามารถรับลิงค์เข้าระบบ ZOOM MEETING ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 

ลิงค์เข้าร่วมการประชุม

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87597298911?pwd=eHh2THFoUE5LRjNBYmMxUTZLTXpXZz09

Meeting ID: 875 9729 8911
Passcode: 376422

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Market All Rights