สัมมนาและฝึกอบรม: สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยครั้งที่ 3 “Climate Finance: ESG and Green Bond Financing"

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 19/05/2565

2,073

19/05/2565

          ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) โดยหนึ่งในภารกิจหลักของเครือข่าย TCNN คือการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรสมาชิกในการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

         องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยครั้งที่ 3 “Carbon Market: ESG and Bond Financing” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายจำนวน 219 องค์กร จากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  สมาคมธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็น มาตรการ และกลไกส่งเสริมด้าน Climate Finance ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero
ของประเทศไทย

ลิงค์เข้าร่วมการประชุม

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81789986156?pwd=WDIxd2Ruais2R1FMRzRWMmQzOWQwZz09

Meeting ID: 817 8998 6156
Passcode: 49989

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Market All Rights