เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์

แนวทางการติดตามผลและรายงาน ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำหรับระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจของประเทศไทย

(Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS)

ซีเมนต์
ซีเมนต์
อาหาร เครื่องดื่ม น้ำตาล และอาหารสัตว์
อาหาร เครื่องดื่ม น้ำตาล และอาหารสัตว์
แก้วและกระจก
แก้วและกระจก
เหล็กและเหล็กกล้า
เหล็กและเหล็กกล้า
การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
พลาสติก
พลาสติก
เยื่อและกระดาษ
เยื่อและกระดาษ
เซรามิก
เซรามิก
สิ่งทอ
สิ่งทอ
LCSi Evalution Guideline 2021
LCSi Evalution Guideline 2021
Internal Carbon Pricing Guideline (ICP)
Internal Carbon Pricing Guideline (ICP)
CE General Guideline 2021
CE General Guideline 2021
Energy Performance Certificate Scheme (EPC)
Energy Performance Certificate Scheme (EPC)
LCSi Sustainability Award 2021
LCSi Sustainability Award 2021
ICP Food
ICP Food
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Market All Rights