บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

429

05/10/2564

GC ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น “ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ที่เป็นฐานของการเจริญเติบโตและช่วยผลักดันความสามารถในการแข่งขัน ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อยกระดับเรื่องความยั่งยืน และลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้มข้น โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ใน Scope 1 และ 2 ในส่วนของ Scope 3 จะเป็นการลดให้ได้ 50% ในปี 2050 ซึ่งการตั้งเป้า Net Zero นี้มีแผนงานที่ชัดเจน โดยมีตัวผลักดัน 2 เรื่อง คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอด และเรื่องการดำเนินงานด้าน Decarbonization ซึ่งจะมีการทำ 3 เรื่อง คือ เรื่อง Operation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการปล่อยของเสีย เรื่องการปรับ Portfolio สู่การลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำให้มากขึ้น และการนำเทคโนโลยีด้าน Compensation มาประยุกต์ใช้

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนต้องร่วมมือกัน GC พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น”

เป้าหมาย 12 : การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) บริษัทฯ มีการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีพันธมิตร โดยได้วางเป้าหมายการนำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งบริษัทฯ เป็นภาคเอกชนรายสำคัญที่สร้างความตระหนักให้กับสังคมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครอบคลุมตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การลดของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการหลังการใช้โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนผ่านโครงการ Upcycling จนเกิดต้นแบบแห่งความสำเร็จและต่อยอดได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทาง Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) โดยมีแผนการดาเนินงาน การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Price)

 

เป้าหมาย 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามเป้าประสงค์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยได้จัดทำมาตรการและโครงการมากมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ลงร้อยละ 20 จากการดำเนินธุรกิจตามปกติภายในปี 2573 และมีแผนขยายขอบเขตการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ขอบเขต 3) เพราะเชื่อว่าความยั่งยืนไม่สามารถสร้างคนเดียวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำ (Water Management) อย่างบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อครอบคลุมการดำเนินงานสู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งในระดับโลกโดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่อยู่ในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการบริหารจัดการน้ำ(Water Security) ภายใต้กรอบการประเมินของสถาบันประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก CDP นอกจากนี้ในระดับประเทศ

            บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ (Sustainable Development Committee: SDC) ทำหน้าที่กำหนดทิศทางของแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนรวมไปถึงการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Price) นอกจากนี้ คณะกรรมการ SDC ยังรับผิดชอบการพิจารณาเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และแนวทางการร่วมมือกับชุมชนและผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งไปสู่การแสดงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

           การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และแนวทางการร่วมมือกับชุมชนและผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งไปสู่การแสดงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ Private & Confidential

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ : https://www.pttgcgroup.com/en/reports/integrated-sustainability-reports

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights