Thailand Clean Energy Transition Project (IEA)

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการ การศึกษาโอกาสและความท้าทาย
ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคการผลิตไฟฟ้าไทยโดยกลไกตลาดคาร์บอน
ภายใต้โครงการ Clean Energy Transition Programme (CETP)

ความเป็นมา

เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ จาก International Energy Agency (IEA) เพื่อรับการสนับสนุนทางวิชาการภายใต้โครงการ Clean Energy Transition Programme (CETP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาโอกาสและความท้าทายในการรวมภาคการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงศึกษาการบูรณาการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย เช่น แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง การขอบเขตและแนวทางในการใช้กลไกราคาคาร์บอนในภาคพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศต่อไป นั้น

ต่อมาในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และInternational Energy Agency (IEA) ได้รวมกันศึกษา รวบรวมข้อมูล และทบทวนงานศึกษาวิจัยในประเทศไทยด้านการผลิตและการใช้พลังงาน นโยบายพลังงาน กฎหมายการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการฯ โดยการวิเคราะห์เชิงลึก ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ฯ สำหรับการออกแบบระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยที่รวมภาคการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับนโยบายพลังงานและพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทย โดยผลการศึกษาสามารถอ่านได้ที่ รายงาน Putting a price on carbon – an efficient way for Thailand to meet its bold emission target (link: https://www.iea.org/articles/putting-a-price-on-carbon-an-efficient-way-for-thailand-to-meet-its-bold-emission-target)

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Market All Rights