ขอเชิญร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๘

วันที่สัมมนา 29/04/2019

768

29/04/2019

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นผู้รับผิดชอบ อบก.จึง กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๘ ในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกรุงเทพ ๓ ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้ประกอบการสาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เยื่อและกระดาษ พลาสติก และอาหาร พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยที่อาจจะนำมาใช้ในอนาคต

CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights