ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "Future Ready for CORSIA: Market-based Mechanism for Emission Reductions in Aviation"

วันที่สัมมนา 18/04/2019

563

23/04/2019

          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Future Ready for CORSIA: Market-based Mechanism for Emission Reductions in Aviation” ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของมาตรการการลดและชดเชยคาร์บอนจากการบินระหว่างประเทศ (Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation: CORSIA) ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) หรือ ICAO จะออกมาบังคับใช้ รวมถึงระบบทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบินภายใต้กลไกดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน ที่ปรึกษา และหน่วยงานทวนสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการและวางแผนการดำเนินงานรองรับต่อมาตรการดังกล่าว

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.