สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 5 (สำหรับโรงงานควบคุม)

วันที่สัมมนา 26/03/2019

573

26/03/2019

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นย่อยที่ 3.3 ให้กำหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหนึ่งในกลไกดังกล่าวคือระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นผู้รับผิดชอบนั้น ในการนี้ อบก. กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 5 (สำหรับโรงงานควบคุม) ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องกรุงเทพฯ 4 ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ (รายละเอียดดังกำหนดการแนบท้าย) เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับโรงงานและอาคารควบคุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของโรงงานและอาคารควบคุมที่เกี่ยวข้องต่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยที่อาจจะนำมาใช้ในอนาคต

CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights