ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

วันที่สัมมนา 28/03/2019

866

28/03/2019

ตามที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดทำ “โครงการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ขึ้นในปีงบประมาณ 2562 เพื่อประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน บัดนี้ อบก. ได้จัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนพร้อมหลักเกณฑ์ในการประเมิน ประกอบด้วย ประเด็นที่มีการประเมิน เกณฑ์ย่อย ระดับคะแนนการประเมินเรียบร้อยแล้ว

 

อบก. จึงกำหนดจัดการประชุม "เผยแพร่ผลการศึกษาและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ในการนี้ อบก. ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณภัสภรณ์  สงคงคา (จิ๊บ) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทร. 02 141 9833 หรือ e-mail: naphatporn@tgo.or.th

CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights