ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน : ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน” ครั้งที่ 2

วันที่สัมมนา 25/03/2019

890

25/03/2019

               ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน : ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน” ครั้งที่ 2   ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ในประเทศไทยซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนที่อบก. จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2562

 

               ในการนี้ อบก. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน : ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน”ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณภัสภรณ์  สงคงคา (จิ๊บ) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทร. 02 141 9833 หรือ e-mail: naphatporn@tgo.or.th

 

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.