ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

467

24/03/2019

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และเชิดชูเกียรติให้กับองค์กร ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรและธุรกิจอื่น ๆ

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.