อ่าน

765

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

26/12/2018

          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน : ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน” ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในประเทศไทยซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนที่อบก. จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2562 

 

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ