วันที่สัมมนา

อ่าน

254

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

27/11/2018

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 4" 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ ห้องลาดพร้าว ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

1. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการลด

ก๊าซเรือนกระจก  โดย นายนพรัตน์  พรหมอินทร์

2. สถานการณ์การดำเนินระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ของโลก โดย นางสาวสุมน  สุเมธเชิงปรัชญา

3. โครงสร้างและลักษณะของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) โดย  นายนพรัตน์  พรหมอินทร์

4. วิธีการตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบภายใต้ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โดย  นายปฐม  ชัยพฤกษทล

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ