เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3

วันที่สัมมนา

434

20/11/2018

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3" 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องลาดพร้าว ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

1. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดย นายนพรัตน์  พรหมอินทร์

2. สถานการณ์การดำเนินระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS)ของโลก โดย นางสาวสุมน  สุเมธเชิงปรัชญา

3. โครงสร้างและลักษณะของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EmissionTrading Scheme: ETS) โดย  นายนพรัตน์  พรหมอินทร์

4. วิธีการตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบภายใต้ระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โดย  นายปฐม  ชัยพฤกษทล

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.