เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้ง ที่ 2

วันที่สัมมนา

544

19/10/2018

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2" 

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

1.  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดย นายนพรัตน์  พรหมอินทร์

2. สถานการณ์การดำเนินระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ของโลก โดย นางสาวสุมน  สุเมธเชิงปรัชญา

3. โครงสร้างและลักษณะของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) โดย  นายนพรัตน์  พรหมอินทร์

4. วิธีการตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบภายใต้ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โดย นายปฐม  ชัยพฤกษทล

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.