เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้ง ที่ 1

วันที่สัมมนา

287

16/10/2018

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" 

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

1. ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อเศรษฐกิจและสังคม และการใช้กลไกราคาเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดย นางสาวสุมน  สุเมธเชิงปรัชญา

2. แนวทางการใช้ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ของประเทศไทย โดย นายนพรัตน์  พรหมอินทร์

3. วิธีการตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบภายใต้ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โดย  นายปฐม  ชัยพฤกษทล

CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights