ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน”

วันที่สัมมนา

1,270

24/09/2018

อบก. กำหนดจะจัดงานสัมมนาเรื่อง “เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 24กันยายน 2561 เวลา 08:30–16:30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจแบบ Green/Low-Carbon Business อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนำเสนอเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการศไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนของประเทศไทยได้ต่อไป 

เอกสารประกอบการสัมมนา

- แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร.พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์

Guidance for Organization’s Greenhouse Gas disclosure in responding to the Carbon Disclosure Program’s questionnaire and Verification and Scoring โดย Ms. Candice Low, Account Executive, CDP

การรายงานความยั่งยืนในประเทศไทยและดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  โดย นายณัชวัฒ  จรรยาภรณ์พงษ์ 

การทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative โดย นางสาวณัฐพร  จิระสถาวร

- 1. แนวทางการรับรองรายงานความยั่งยืน ตาม AA1000 Assurance Standard 2008

- 2. AA 1000

โดย นายโอภาส จารุรัตน์

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด โดย คุณปุณณวัฒน์  โชยดิรส 

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด โดย คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด โดย คุณจรัญพร  เลิศสหกุล

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.