จัดการสัมมนาเรื่อง “Application of Blockchain in Carbon Market and CORSIA Update”

วันที่สัมมนา

987

16/08/2018

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง“Application of Blockchain in Carbon Market and CORSIA Update” ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง Blockchain Technology (บล็อกเชน) สำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งความคืบหน้าของมาตรการด้านกลไกตลาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของภาคการบิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานรองรับต่อมาตรการดังกล่าวและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารดาวน์โหลด

1. What is Blockchain Technology for Greenhouse Gas ManagementMr. Jirayut Srupsrisopa

2. Blockchain Technology for GHG Management and Global Carbon Market for Aviation Sector : Mr. Ingo  Puhl

3. Current Status of CORSIA : Mr. Ritthichai   Boonsar

4. Demand and Type of Carbon Credits for CORSIA : Mr. Nopparat  Phromin

5. ICAO Update :  Mr. Nopparat  Phromin

 

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.