กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ “การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิต (Trading Platform) สำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย”

วันที่สัมมนา

462

16/07/2018

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ “การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิต (Trading Platform) สำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังข้อคิดเห็นและแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของระบบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา 

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.