ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “แหล่งเงินทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance)”

วันที่สัมมนา

794

06/07/2018

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “แหล่งเงินทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance)” ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจเอกชนและอุตสาหกรรมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการสัมมนา:

หัวข้อ: กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund)  โดย ดร.จารุณี นักระนาด           

หัวข้อ: แหล่งเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกกายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น โดย ดร.ปวีณา  พาณิชยพิเชฐ  

1.1 แหล่งเงินทุน

1.2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน      

หัวข้อ: แหล่งเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกของธนาคารพาณิชย์ไทย 
โดย คุณอิทธิพร อินทรวิศิษฎ์         

หัวข้อ: กองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย: บทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกองทุนอื่นๆ โดย คุณกรรณิการ์  ศรีธัญญลักษณา  

 

 

 

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.