ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การใช้กลไกราคาเพื่อลดโลกร้อน

วันที่สัมมนา

636

04/06/2018

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “การใช้กลไกราคาเพื่อลดโลกร้อน” ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. ณ ห้องคริสตัล ๑-๒ ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกราคาที่จะช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ตามที่ได้ระบุในแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อเศรษฐกิจและสังคม  โดย  ดร.พงษ์วิภา  หล่อมสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการใช้กลไกราคาเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดย  รศ.ดร.ชยันต์  ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลยุทธ์ในการกำหนดราคาคาร์บอนและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดย  นายบุญรอด  เยาวพฤกษ์ ที่ปรึกษาบริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด

แนวทางการใช้ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ของประเทศไทย โดย  นายนพรัตน์  พรหมอินทร์ ผู้จัดการโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.