วันที่สัมมนา

อ่าน

481

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

08/12/2017

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ตลาดคาร์บอนในอนาคต หลังความตกลงปารีส" 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

 

******************************

 

แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดรูปแบบต่างๆ ตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะมาสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

โดย  รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อุปสงค์-อุปทานและสถานการณ์ตลาดคาร์บอนในอนาคต

โดย  นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

การเสวนาเรื่อง “ตลาดคาร์บอนและการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชน"

โดย   นายธวัชชัย แสงคำสุข  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

      ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์  คณะทำงาน กกร.ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

      คุณธงชัย บุณยโชติมา คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย

 

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ