วันที่สัมมนา

อ่าน

619

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

15/11/2017

              ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "ความก้าวหน้าการเจรจาอนุสัญญาโลกร้อน COP 23 และกลไกตลาดภายใต้ความตกลงปารีส” ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) และความก้าวหน้าในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสำหรับกลไกตลาดภายใต้ความตกลงปารีส รวมทั้งบทวิเคราะห์จากมุมมองของภาคธุรกิจเอกชนต่อเรื่องดังกล่าว 

 

               ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ความก้าวหน้าการเจรจาอนุสัญญาโลกร้อน COP 23 และกลไกตลาดภายใต้ความตกลงปารีส” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://carbonmarket.tgo.or.th ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมธภัค วงษ์ตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 02-141-9833 อีเมล maythaphak@tgo.or.th

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ