วันที่สัมมนา

อ่าน

461

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

15/11/2017

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง

"ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน: ภาคบริการร่วมลดโลกร้อน"

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 – 17:00 น.

ณ ห้องจามจุรีบอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

*************************************************************

 

การชดเชยคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดย  ดร.พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาคบริการ

โดย  ผศ.ดร.รัตนาวรรณ  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กรณีศึกษาการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาคบริการ

โดย   นางสุรีย์ จิรรัตนโสภา  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

 นายกฤษดา นันทวาสน์  อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนสา

      นางสาวอโณทัย  สังข์ทอง  ผู้จัดการโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ