วันที่สัมมนา

อ่าน

687

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

17/08/2017

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง

“การบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”

 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 – 12:30 น.

ณ ห้อง Executive 1+2 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปล'สภาพภูมิอากาศและผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อเศรษฐกิจและสังคม

สถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจกและกรอบความร่วมมือด้านความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลไกและเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับโลกและระดับประเทศ

โดย  นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ                        

           องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

การบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในการรายงานความยั่งยืน

โดย  นางสาวอโณทัย สังข์ทอง  ผู้จัดการโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ

           องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร

โดย  นายนพรัตน์ พรหมอินทร์   นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจ

            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

- การเสวนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย  นายนำพล ลิ้มประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน  เอสซีจี

 นางจงโปรด คชภูมิ  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 นายวิโรจน์ สัมฤทธิ์เปี่ยม  วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส  บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ