อ่าน

709

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

03/08/2017

            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจะจัดการสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง Executive 1-2 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมภาคธุรกิจเอกชนในการต่อยอดการเก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร ขยายขอบเขตไปสู่การเปิดเผยและรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในระดับประเทศและสากล และการสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

            ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ carbonmarket.tgo.or.th ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเมธภัค วงษ์ตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-141-9833

 

 

***หมายเหตุ การใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางมาเข้าร่วมสัมมนานั้น อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับที่จอดรถ เพื่อความสะดวกของท่าน ขออนุญาตแนะนำให้เดินทางโดย BTS, MRT หรือรถยนต์สาธารณะคะ***

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ