อ่าน

508

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

14/06/2017

             ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “Readiness on Global Carbon Offsetting Scheme for Aviation in Thailand” ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องลาดพร้าว 1-2 ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนามาตรการ Global Market-Based Measure (GMBM) ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) หรือ ICAO จะออกมาบังคับใช้ในอนาคต รวมถึงระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบินภายใต้กลไกดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน ที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการและวางแผนการดำเนินงานรองรับต่อมาตรการดังกล่าว

 

               ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Readiness on Global Carbon Offsetting Scheme for Aviation in Thailand” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ carbonmarket.tgo.or.th ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเมธภัค วงษ์ตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-141-9833

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ