อ่าน

543

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

02/02/2017

                   ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในวันที่ ๘, ๑๐ และ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอบรม อบก. ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาแบบจำลองและระบบข้อมูลที่ใช้ร่วมกับแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึง การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

                 ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ carbonmarket.tgo.or.th ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเมธภัค วงษ์ตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๓๓

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ