อ่าน

834

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

13/12/2016

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 “รูปแบบตลาดคาร์บอนในอนาคตหลังการประชุม COP22”

จัดโดย  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:00–16:30 น.

 

 

ดาวน์โหลด - เอกสารประกอบการสัมมนาฯ

 

ความคืบหน้าการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสำหรับกลไกตลาด ภายใต้ความตกลงปารีส (Article 6) จากการประชุม COP 22

โดย  นายศุภณัฐ  โชติวิทยาธารากร นักวิชาการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

 

รูปแบบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกตลาดในอนาคต

โดย  ดร.พฤฒิภา  โรจน์กิตติคุณ ผู้จัดการ สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

 

Post COP22: An analysis on Carbon Market from the Compliance Buyer’s perspective.

โดย  Mr. Ingo  Puhl, Director Strategy & Co Founder, South Pole Carbon Asset Management Ltd.

 

 

ผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบาย ภายใต้ NAMA

โดย  นายรองเพชร  บุญช่วยดี ผู้จัดการกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ