อ่าน

803

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

13/12/2016

 

เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง 

“การเตรียมตัวรับมือกับมาตรการด้านกลไกตลาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบิน”

ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง Executive 1-2 ชั้นใต้ดิน โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลด - เอกสารประกอบการสัมมนาฯ

 

ความก้าวหน้าในการประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 39 (39th ICAO Assenbly) และมาตรการระดับโลกด้านการใช้กลไกลตลาด (Global Market-Based : GMBM)

โดย  นายพศวีร์  รัชพงศ์ศิริกุล  หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมการบิน ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 

ประเภทของคาร์บอนเครดิตที่คาดว่าจะใช้ชดเชยได้

โดย  นางสาวสุมน  สุเมธเชิงปรัชญา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

แนวทางการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดย  นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

สถานการณ์ตลาดทั่วโลกในกรณที่ ICAO นำมาตรการ GMBM มาใช้

โดย  Miss Mimansha  Joshi  นักวิชาการ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ