อ่าน

642

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

16/08/2016

เอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ผลงาน

ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-13.30 น.

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

**********************************

 

การนำเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย และผลการศึกษากรณี:

โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย และ รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ

 

การนำเสนอกลไกตลาดรูปแบบใหม่ภายใต้กรอบการเจรจาของ UNFCCC

โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ

 

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ