ภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยปีงบประมาณ 2558 อบก. มีโรงงานนำร่องเข้าร่วมทดสอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) จำนวน 18 แห่ง ได้แก่

- อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงงาน คือ
1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
2. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1-2
3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1-2
4. โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-4
5. โรงไฟฟ้ากระบี่
6. โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1
7. โรงไฟฟ้าน้ำพอง
8. บริษัทกัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
9. บริษัทกัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
10. บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
11. บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงงาน คือ
1. บริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน)   
2. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2
3. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3
4. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4
5. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5
6. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11
7. บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด

 

ภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยปีงบประมาณ 2559 อบก. มีโรงงานนำร่องเข้าร่วมทดสอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) จำนวน 19 แห่ง ได้แก่

- อุตสาหกรรมซีเมนต์สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงงาน คือ 
1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด


- อุตสาหกรรมเหล็กสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงงาน คือ 
5. บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
7. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)


- อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงงาน คือ
9. บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด
10. บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด (โรงงานวังศาลา)
12. บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ มิลล์ จำกัด


- อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงงาน (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558) คือ 
13. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 2  
14. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 3
15. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 4
16. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 5
17. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 11
18. บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด
19. บริษัท วีนีไทย จำกัด