รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมระบบ

ภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยปีงบประมาณ 2558 อบก. มีโรงงานนำร่องเข้าร่วมทดสอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) จำนวน 18 แห่ง ได้แก่

- อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงงาน คือ
1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
2. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1-2
3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1-2
4. โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-4
5. โรงไฟฟ้ากระบี่
6. โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1
7. โรงไฟฟ้าน้ำพอง
8. บริษัทกัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
9. บริษัทกัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
10. บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
11. บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงงาน คือ
1. บริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน)   
2. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2
3. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3
4. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4
5. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5
6. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11
7. บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด

 

ภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยปีงบประมาณ 2559 อบก. มีโรงงานนำร่องเข้าร่วมทดสอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) จำนวน 19 แห่ง ได้แก่

- อุตสาหกรรมซีเมนต์สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงงาน คือ 
1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด


- อุตสาหกรรมเหล็กสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงงาน คือ 
5. บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
7. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)


- อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงงาน คือ
9. บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด
10. บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด (โรงงานวังศาลา)
12. บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ มิลล์ จำกัด


- อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงงาน (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558) คือ 
13. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 2  
14. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 3
15. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 4
16. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 5
17. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สาขาที่ 11
18. บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด
19. บริษัท วีนีไทย จำกัด

 

ภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยปีงบประมาณ 2560 อบก. มีโรงงานนำร่องเข้าร่วมทดสอบระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) จำนวน 33 แห่ง ได้แก่

1)  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2)  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
3)  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
4)  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
5)  บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
6)  บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
7)  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
8)  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
9)  บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
10)  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (มหาชน)
11)  บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด
12)  บริษัท ซี.เอส.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
13)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6
14)  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ชื่อใหม่คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15)  บริษัท HMC Polymer (PP) จำกัด
16)  บริษัท HMC Polymer (PDH) จำกัด
17)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12
18)  บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
19)  บริษัท เดอะสยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
20)  บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิก จำกัด (มหาชน)
21)  บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด
22)  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
23)  บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
24)  บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
25)  บริษัท ล ไลติ้งกลาส จำกัด
26)  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) สระบุรี
27)  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) ปักธงชัย
28)  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) ศรีราชา
29)  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) พิษณุโลก
30)  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
31)  บริษัท ไทยยูเนี่ยนเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
32)  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
33)  บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

ภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ อบก. มีโรงงานอุตสาหกรรมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 เข้าร่วมดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 31 แห่ง และเปิดรับสมัครโรงงานเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง รวมเป็น 33 แห่ง ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

1. บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด

7. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

3. บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

8. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ซี เอ เอส เปเปอร์ จำกัด

9. บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

10. บมจ. ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

14. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

11. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)

15. บริษัท เดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป จำกัด

12. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

16. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

13. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมแก้วและกระจก

17. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

19. บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

18. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

20. บริษัท  อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

21. บริษัท ล.ไลติ้กลาส จำกัด

อุตสาหกรรมพลาสติก

อุตสาหกรรมอาหาร

22. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

27. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) ศรีราชา

23. บริษัท HMC Polymer (PP) จำกัด

28. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) พิษณุโลก

24. บริษัท HMC Polymer (PDH) จำกัด

29. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) สีคิ้ว

25. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขาที่ 12

30. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) สระบุรี

26. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สระบุรี)

31. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 

32. บริษัท ไทยยูเนี่ยนเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

33. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

 

ภายใต้โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบก.มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 20 โรงงาน ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (2 แห่ง)

กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (3 แห่ง)

 1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6
 2. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 1. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เดอะสยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
 3. บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิก จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก (4 แห่ง)

กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก (3 แห่ง)

 1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12
 2. บริษัท HMC Polymer (PP) จำกัด
 3. บริษัท HMC Polymer (PDH) จำกัด
 4. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
 1. บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
 3. บริษัท ล ไลติ้งกลาส จำกัด (ฉะเชิงเทรา)

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (8 แห่ง)

 

 1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา)
 2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(โรงงานพิษณุโลก)
 3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยนครราชสีมา)
 4. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม
 5. บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน
 6. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท ไทยยูเนี่ยนเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 8. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

 

 

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.