องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็น "องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก" (Climate Action Leading Organization)

1. การแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมในฐานะสมาชิกเครือข่าย ประเภท "องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก" (Climate Action Leading Organization)

  • สมาชิกเครือข่ายที่ประสงค์เข้าร่วมในฐานะสมาชิกเครือข่ายประเภท “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization) ยื่นแบบแสดงเจตนารมณ์ ที่จะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล / การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในระดับองค์กรภายในปี พ.ศ. 2593 (Carbon Neutrality / Net Zero Emission by 2050) (ดำเนินการครั้งเดียว) download แบบแสดงเจตนารมณ์
  • Upload เอกสารแบบแสดงเจตนารมณ์
  • สำนักงานเลขานุการเครือข่ายจะตรวจสอบเอกสารและตอบกลับ พร้อมแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

2. การรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานประจำปี

  • ให้สมาชิกเครือข่ายรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์นี้ตามแบบฟอร์ม ภายใน 1 ปีหลังจากการส่งแบบแสดงเจตนารมณ์ download รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
  • Upload รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สมาชิกเครือข่ายสามารถรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์นี้ในรายงานประจำปีขององค์กร รายงานความยั่งยืน หรือ รายงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และนำส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้

หลักเกณฑ์การรับรอง

ดูรายละเอียด "องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก" (Climate Action Leading Organization) เพิ่มเติม "หลักเกณฑ์การให้การรับรองสมาชิกภาพภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยประเภท "องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก" (Climate Action Leading Organization)"

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights