สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนา “กลไกตลาดระหว่างประเทศ (Article 6) ภายใต้ความตกลงปารีส”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 10/01/2563

1,137

10/01/2563

        ตามที่โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ปีงบประมาณ 2563 กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องตลาดคาร์บอน การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานต่างๆ ดังนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงกำหนดจะจัดการสัมมนา เรื่อง “กลไกตลาดระหว่างประเทศ (Article 6) ภายใต้ความตกลงปารีส” ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.15 น. ณ โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการเจรจาด้านกลไกลตลาดระหว่างประเทศภายใต้ Article 6 รวมถึงการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนและภาครัฐ 

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights