สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเรื่อง “ผนึกพลังธุรกิจ พลิกวิกฤตโลกร้อน”

Seminars and Trainings

ลงทะเบียนร่วมงานสัมนาเรื่อง “ผนึกพลังธุรกิจ พลิกวิกฤตโลกร้อน”ภายใต้ภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

565

18/12/2562

สืบเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้“จัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ในการนี้ ปีงบประมาณ 2563 อบก. ได้จัดทำโครงการ “การประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ขึ้นเพื่อประเมินและจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรธุรกิจตัวอย่าง รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของประเทศมากขึ้น ในการนี้ อบก. จึงได้กำหนดจัดสัมนาเรื่อง “ผนึกพลังธุรกิจ พลิกวิกฤตโลกร้อน”ภายใต้ภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในการนี้ สำนักพัฒนาธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ***โดยไม่มีค่าใช้จ่าย*** ทั้งนี้ อบก. ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันการเข้างานอีกครั้ง โดยท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้างานสัมมนา หลังจากท่านลงทะเบียนสำเร็จ

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights