สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็น การดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิใน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2

Seminars and Trainings

จัดสัมมนาที่ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปร๊นเซส กรุงเทพฯ

341

18/11/2562

  ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นย่อยที่ ๓.๓ ให้กำหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหนึ่งในกลไกดังกล่าวคือระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบก. จึงกำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๑ และ ๒ ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปร๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยที่อาจจะนำมาใช้ในอนาคต ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกลไกสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights