สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเรื่อง “Workshop on Setting Science-based Targets toward 2 ºC Target Achievement”

Seminars and Trainings

ปิดลงทะเบียนแล้ว จัดสัมมนาที่โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok ห้อง Ballroom 1 ชั้น 4 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น.

928

13/11/2562

ตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ปีงบประมาณ 2563 กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องตลาดคาร์บอน การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กลไกตลาดรูปแบบใหม่ๆ และธุรกิจยั่งยืน อย่างน้อยจำนวน 6 ครั้งต่อปี ดังนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงกำหนดจะจัดการสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เรื่อง “Workshop on Setting Science-based Targets toward 2 ºC Target Achievement” ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซา บางกอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมและแนวทางการกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets) ประสบการณ์การดำเนินการขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการในขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายฯ แก่องค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวทางการกำหนดเป้าหมาย

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights