สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ครั้งที่ 9 และ 10 ในวันที่ 18 ก.ค.62

Seminars and Trainings

ปิดการลงทะเบียนแล้ว

399

15/07/2562

        ตามแผนการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบ Thailand V-ETS แก่โรงงานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 9 สาขา หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน อย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี ดังนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงกำหนดจะจัดการสัมมนาดังกล่าวข้างต้น จำนวน 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ครั้งที่ 9 สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 9 (สำหรับผู้ประกอบการสาขาอุตสาหกรรมอาหาร) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 – 12:30 น. ณ ห้องกรุงเทพ 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
  • ครั้งที่ 10 สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 10 (สำหรับผู้ประกอบการภาคการบินและสถาบันการเงิน) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 น. เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          จึงได้แนบกำหนดการครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 พร้อมเอกสารเพื่อประกอบการบรรยาย  (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights