สัมมนาและฝึกอบรม: เอกสารประกอบการสัมมนา "คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกตลาดที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Seminars and Trainings

ปิดการลงทะเบียนแล้ว

637

19/06/2562

ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้กำหนดจัดสัมมนา "คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกตลาดที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร รวมทั้งกลไกตลาดที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีกำหนดการ และเอกสารประกอบการบรรยาย ตามเอกสารที่แนบมานี้

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights