สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนา “Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality/Net Zero Emission”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 08/08/2565

1,583

08/08/2565

            ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) โดยหนึ่งในภารกิจหลักของเครือข่าย TCNN คือการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรสมาชิกในการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงานสัมมนา “Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality/Net Zero Emission” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายจำนวน 247 องค์กร จากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  สมาคมธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับ UNFCCC initiative “Climate Neutral Now”/ pilot organizations/ cooperation with TCNN และ หลักเกณฑ์การรับรองสมาชิกประเภท องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ของประเทศไทย

ลิงค์เข้าร่วมงานสัมมนา

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84043323678?pwd=Qmd4eXE0OEJuUlZaN05rUlF1YTAwdz09

 

Meeting ID: 840 4332 3678

Passcode: 712826

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights