สัมมนาและฝึกอบรม: กรมสรรพากรออกประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 2 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 22/03/2566

531

22/03/2566

กรมสรรพากรได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดังนี้

(1) ฉบับที่ 760: กำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในประเทศจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ TGO

อ้างอิง: https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A020N0000000010000.pdf

(2) ฉบับที่ 761: การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

อ้างอิง: https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A020N0000000010300.pdf

มาตรการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เกิดการสร้างแรงจูงใจที่ครอบคลุมภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ รวมถึงเพิ่มมูลค่าคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมให้ตลาดคาร์บอนเครดิตมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights