สัมมนาและฝึกอบรม: การสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ - ตลาดการซื้อ ขาย คาร์บอนเครดิตของประเทศไทย (Carbon Marketplace: Business Matching for Low Carbon and Sustainable Business)

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 16/09/2565

1,607

15/09/2565

        ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) โดยหนึ่งในภารกิจหลักของเครือข่าย TCNN คือการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรสมาชิกในการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

       TGO ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ-ตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย (Carbon Marketplace: Business Matching for Low Carbon and Sustainable Business) ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ ให้ผู้พัฒนาโครงการของประเทศไทยมีโอกาสในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและเกิดการร่วมลงทุนพัฒนาโครงการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดจากหน่วยงานหรือองค์กรโดยตรงซึ่งเป็นการกระตุ้นตลาดคาร์บอนภายในประเทศให้มีสภาพคล่องและขยายตัวมากขึ้น รวมทั้ง ช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights