สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 1 “Climate Action Policy: กรอบนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality-Net Zero”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 23/02/2565

2,117

24/02/2565

           ตามที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและบริหารงานการดำเนินงานเครือข่ายฯ 

          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายฯ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 1 “Climate Action Policy: กรอบนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย  Carbon Neutrality-Net Zero” ครั้งที่ 1/2565 ในวันวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.30 น.   รูปแบบออนไลน์

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights