สัมมนาและฝึกอบรม: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำพื้นที่เกาะหมาก ณ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 06/04/2565

548

07/04/2565

อบก. ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำพื้นที่เกาะหมาก จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา) 


 

เมื่อวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓(สาขา) นำโดยนายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำพื้นที่เกาะหมาก ณ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 
     กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวต้นแบบที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สร้างความตระหนักรู้ให้นักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่น  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA / สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย / องค์การการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) / สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว / บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 


     สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การปลูกปะการัง การทำผ้ามัดย้อม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero 
     

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บรรยายให้ความรู้เรื่องแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์บริเวณเกาะกระดาดอีกด้วย


CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights