สัมมนาและฝึกอบรม: “แนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero (Pathway to Net Zero: Guidelines and Success factors towards NZ)”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 26/04/2565

4,146

28/04/2565

           ตามที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั้น

          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายฯ ร่วมกับ UN Global Comact จัดงานสัมมนา “แนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero (Pathway to Net Zero: Guidelines and Success factors towards NZ)” ในวันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM) หรือ รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก-องค์การมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายจำนวน 209 องค์กร จากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  สมาคมธุรกิจ  และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็น Climate Active Carbon Neutral Standards, SBTi’s Corporate Net Zero Standard and Alignment with Climate Neutral Now and Race to Zero และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality-Net Zero ของประเทศไทย 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights