สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยครั้งที่ 2 Carbon Market: โอกาสทางธุรกิจลดโลกร้อน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 31/03/2565

1,814

31/03/2565

          ตามที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและบริหารงานการดำเนินงานเครือข่ายฯ 

          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายฯ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 2 “Carbon Market: โอกาสทางธุรกิจลดโลกร้อน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์   รูปแบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายจำนวน 209 องค์กร จากภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  สมาคมธุรกิจ  และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็น สถานการณ์ ทิศทางของตลาดคาร์บอน และโอกาสของธุรกิจไทย รวมถึงแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต และการซื้อขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality-Net Zero ของประเทศไทย 

 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83683412086?pwd=TDUwS0ZyT0haR0NIL1pOQTZBMFZUUT09
 
Meeting ID: 836 8341 2086
Passcode: 665663
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights