สัมมนาและฝึกอบรม: การสัมมนา "แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564"

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 15/09/2564

1,758

15/09/2564

         ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง "แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564" ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. (ระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกและให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแถลงผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564

         องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา "แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๔” ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นนี้ 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94160361302?pwd=T3Z2MlBDdlpWWEFCNDdhUE95R1FoUT09

Meeting ID: 941 6036 1302

Passcode: 995541
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights