สัมมนาและฝึกอบรม: ประชุมสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (ภาคสมัครใจ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 08/09/2564

1,516

08/09/2564

          ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเชื่อมโยงกับแคมเปญ Race To Zero จาก UNFCCC 
          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญองค์กรสมาชิกที่ได้เข้าร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (ภาคสมัครใจ) แล้ว โปรดเข้าร่วมประชุมประชุมสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (ภาคสมัครใจ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๑) 
           รายละเอียดการเข้ารวมประชุม 
 Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/89231503456?pwd=ZGxQSkJCYVlwODZUb0FBaGU1dTh0dz09

Meeting ID: 892 3150 3456   Passcode: 378892

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights